Stichting Wilhelminapark e.o.

Doel en werkwijze

Doelstelling Stichting Wilhelminapark e.o.

  1. Het behartigen in de ruimste zin van de belangen van de bewoners en andere belanghebbenden op het gebied van woon en leefomstandigheden. Dit doen we in de omgeving Wilhelminapark, Emmalaan, het Hooglandse Park en het Rosarium te Utrecht.
  2. Het bevorderen van de instandhouding van de monumentale waarde van genoemd groengebied en van de omliggende bebouwing.
  3. Het bevorderen van een verantwoord en optimaal beheer en gebruik van het openbaar groen in de genoemde gebieden. En dan met name bezien in het licht van de monumentale waarde van genoemd gebied.

De Stichting probeert dit doel te bereiken door:

  1. Zich op de hoogte te stellen van meningen en ideeën die leven over de woonomstandigheden bij de bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden. Deze zal de stichting bij haar activiteiten zoveel mogelijk laten meewegen.
  2. Het kritisch volgen van de ontwikkelingen en voornemens van groenonderhoud, bestemmingsplannen, werkzaamheden van openbare orde, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wijkbeheer en stadsvernieuwing in haar werkgebied.
  3. Het stimuleren bij bewoners zelf, de gebruikers van het openbaar groen de gemeente en haar instellingen om zelf maatregelen te nemen, die gericht zijn op het bevorderen van bovenstaande doelstellingen.
  4. Het beïnvloeden van politieke en bestuurlijke besluitvorming t.a.v. ontwikkelingen en voornemens met betrekking tot het werkgebied.
  5. Het verstrekken van informatie over de stand van zaken rond het werkgebied
  6. Het aanwenden van alle wettige middelen die voor het verwerkelijken van het gestelde doel nuttig of nodig geacht worden.