Beleidsvisie

Woensdag 22 september was het dan zo ver. Eindelijk de werd de beleidsvisie voor het Wilhelminapark, Emmalaan, Hogelandsepark en haar omgeving gepubliceerd. Mooie woorden werden er gesproken door Noor Erkelens-Buttinger (voorzitter van de stichting) en de heer Jan van Zanen (wethouder gemeente Utrecht).

Graag willen we de inhoud van de beleidsvisie met u delen. Echter, door omstandigheden heeft het boekje qua vormgeving nog niet die kwaliteit die er van verwacht mag worden. Daarom heeft het nog even tijd nodig om de gedrukte versie aan u beschikbaar te kunnen stellen. Wel kunt u in de tussentijd kennis maken met de concept versie die de moeite van het lezen waard is. Stoort u zich daarbij a.u.b. niet aan enige typefouten en dergelijke. In de gedrukte versie zal de vormgeving uiteraard wel goed zijn.

Klik deze link voor het bekijken van de beleidsvisie   >>>>>Beleidsvisie

Toespraak Noor Erkelens 22 september 2004

Het regende en waaide enorm. Toch waren er een hoop belangstellen om de presentatie van de beleidsvisie aan wethouder Van Zanen bij te  wonen. Hier onder treft u de tekst van de toespraak van Noor Erkelens als voorzitter van de Stichting Wilhelminapark e.o. Zij richt haar woorden tot ons allen en wethouder Van Zanen in het bijzonder.


Geachte aanwezigen,

U allen hebt weer en wind getrotseerd om vanmiddag in het park de aanbieding van de Beleidsvisie voor het Wilhelminapark bij te wonen. Onze wethouder de heer van Zanen heeft niet alleen Ruimte en Groen, dwz o.a. de parken in zijn portefeuille maar hij is ook nog wijkwethouder van Utrecht Oost. Aan wie kunnen we beter deze -in boekvorm uitgegeven- Beleidsvisie voor het Wilhelminapark aanbieden dan aan hem.

En eigenlijk is het de gemeente die aan de wieg staat van dit werk. Het is immers meer dan 11 jaar geleden dat de gemeente Utrecht een bijeenkomst over het Wilhelminapark organiseerde in het Gymnasium voor bewoners van deze buurt. Daar ontmoetten enkele ongeruste burgers elkaar en zij richtten daags daarna de Stichting Wilhelminapark e.o.

Hoog in het vaandel van de Stichting stond en staat: ervoor te zorgen dat veranderingen in en om het Wilhelminapark niet ten koste gaan van de oorspronkelijke opzet en aanleg van het park. En er voor te zorgen dat het prachtige park ook in de toekomst mooi zal blijven.

Er is heel wat bereikt in deze jaren met medewerking van veel omwonenden. Voor de gemeente en de wethouder zijn we soms een lastig groepje. Niet gemakkelijk aan de kant te zetten. Maar we bleven en blijven “on speaking terms”.

Enkele jaren geleden werd binnen het bestuur een plan bedacht om een publiek-private samenwerking aan te gaan met de gemeente voor het beheer van het park.  D.w.z om als burgers samen met de gemeente de zorg voor het park te gaan dragen. Een mooi idee maar voordat we daaraan konden beginnen moesten we als buurtbewoners eerst inventariseren wat we precies wilden met het park in de komende 50 jaren. Dus besloten we om  een duidelijke beleidsvisie op tafel te leggen, waarin ook enthousiaste omwonenden hun ideeën konden inbrengen.

Een actieve werkgroep “Beleidsvisie’ heeft in samenwerking met Copijn Utrecht b.v. veel tijd en energie aan dit boek besteed. De visie weerspiegelt een beeld zoals wij  nu de toekomst van het parkgebied zien en geeft oplossingsrichtingen voor bestaande of dreigende problemen, Het is absoluut niet de bedoeling om nu al precies vast te leggen wat onze opvolgers de komende vijftig jaar moeten gaan doen.

We zijn verheugd dat de gemeente, aangestoken door ons enthousiasme,  ook Copijn heeft ingeschakeld om voor de korter termijn een beheerplan te maken voor het Wilhelminapark.

Wij hopen dat deze visie en het beheerplan in de komende jaren een basis kan worden van het overleg in de beheergroep tussen buurtbewoners en de gemeente  en in een structureel bestuurlijk overleg tussen wethouder en bewoners over de toekomst van het Wilhelminapark.

Graag biedt ik u, meneer van Zanen hierbij het eerste exemplaar van deze beleidsvisie aan. Maar alvorens dat te doen wil ik graag enkele organisaties en personen bedanken, die hebben geholpen om deze Beleidsvisie vanmiddag hier te kunnen aanbieden.

 • De Gemeente,
 • het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden,
 • Monumentenzorg en
 • het KFHeinfonds
 • voor hun subsidies en hun adviezen.
 • ……..  voor bijdrage in natura.
 • Copijn (Gabrielle Bartels) voor het professionele werk

Alle mensen bedank ik, die er voor gezorgd hebben dat we vanmiddag – hoewel in de regen en storm-  hier kunnen zijn en van een drankje kunnen genieten. De weergoden bedank ik niet.

En tenslotte de leden van de Werkgroep Beleidsvisie, die heel veel energie en tijd hebben gestoken in dit project.  Zoals vandaag de barometer op veranderlijk, onstuimig weer staat,  Zo stond zo nu en dan de samenwerking met het bestuur ook op onstuimig. Er is niets nieuws onder de zon. Bij de aanleg van het park is er ook heel wat gediscussieerd over het ontwerp en de aanleg tussen bestuurders en de ontwerpers.

Ons park is een levend monument. Naast de landschappelijke aanleg is de grote variatie in beplanting van bomen en struiken kenmerkend voor de parkaanleg van de oude Copijn.

In de 19e eeuwse archieven van de gemeenteraad van Utrecht hebben wij de complete bestellijsten teruggevonden van de  bomen en struiken  en zelfs graszaden, die bij de aanleg in 1898 door de plantsoenmeester zijn gebruikt. In de loop der jaren is in het sortiment een grote verarming opgetreden. Een van de doelen van de Beleidsvisie  is om  te proberen het sortiment weer te vergroten, waarbij naast de lijst van Copijn ook nieuwe soorten een plaats kunnen krijgen. Passend als dank voor de inzet van de werkgroepleden is dan ook een plant, die zo in het park een plaats zou kunnen krijgen. Twee struiken uit de lijst van Copijn: Rododendrons, waarvan destijds meer dan 100 werden aangeplant voor Stefan Kuijken en Anthony Volkers. En twee struiken, die een moderne verrijking van het sortiment kunnen betekenen: twee struiken Ceanothus Blue Mound voor de voorzitter Diederik van Dorth en de steun en toeverlaat voor ons allen Marie-Jose Brandenburg. Onze dank voor alles wat jullie deden.

Tenslotte, Meneer de wethouder biedt ik u graag het eerste exemplaar aan van de Beleidsvisie voor het Wilhelminaparkgebied (Hooglandse park, Emmalaan en Rosarium) en ik hoop en verwacht dat we in de toekomst met deze visie als basis regelmatig met u van gedachten mogen wisselen.

Het groene Wilhelminapark is voor ons allen van groter belang, dan we soms beseffen.

Toespraak wethouder Van Zanen 22 september 2004

Tijdens wind en regen sprak wethouder Jan van Zanen als tweede na de woorden van Noor Erkelens, voorzitter van de Stichting Wilhelminapark e.o. Hier onder treft u de tekst van zijn toespraak aan.


Beleidsvisie Wilhelminaparkgebied,
22 september 2004,
17.00 uur in het park

Waardering voor Stichting Wilhelminapark en omgeving. Gefeliciteerd met de totstandkoming van dit prachtig boekje.Heel bijzonder dat een bewonersorganisatie dit doet.

De Stichting is natuurlijk al lang actief als kritische gesprekspartner van de gemeente, als initiatiefnemer van activiteiten (bijvoorbeeld bomenonderhoud) en nu is de stap gemaakt naar een zeer proactieve opstelling:

het maken van een visie.

Naast het resultaat wil ik u complimenteren met de voorbereidingen. Uw inspanningen zijn overduidelijk aan de omwonenden van dit park besteed. Op de discussieavond was een ongekend aantal van rond de 300 mensen aanwezig. Uitzonderlijk veel.

De ambities van het College met de Utrechtse parken

Het streven van het college is de Utrechtse parken tot parels in de stad te maken. In het collegeprogramma hebben de parken een prominente plaats. Een van de tien beloften van het college is om in 2006 zes grote stadsparken opgeknapt te hebben. Hiervoor is een bedrag van ruim 16 miljoen euro gereserveerd, uit onder meer de UNA gelden. De stadsparken waar het hier om gaat zijn De Gagel, De Watertoren, het Singelgebied van Zocher, het Julianapark (geopend) en Park Transwijk (opening najaar 2005) Het Wilhelminapark is het zesde park.

Alle parken krijgen een extra impuls, waarmee we ze flink op kunnen knappen. In het ene geval gaan we opnieuw inrichten, in het andere geval is het vooral wegwerken van achterstallig onderhoud en beheer. Groen verbeteren, paden herstellen, afwisseling vergroten, voorzieningen verbeteren en clusteren. De maatvoering is o.a. afhankelijk van bijvoorbeeld extra financiële middelen uit bijv. Europa, grotestedenbeleid etc.

Samenwerking Stichting en Gemeente

 • De intentie van uw beleidsvisie is het gemeentelijke beleid positief te beïnvloeden. Dat stel ik zeer op prijs. De gemeente Utrecht heeft dan ook financieel bijgedragen aan de totstandkoming van deze beleidsvisie.
 • De gemeente komt dit jaar met een beheerplan. Dit zijn praktische beheermaatregelen die de komende jaren in het Wilhelminapark en omgeving worden uitgevoerd.
 • Stichting Wilhelminapark en gemeente hebben zoveel mogelijk samengewerkt bij het maken van de beleidsvisie en het beheerplan. Zowel qua inhoud als qua proces.
 • De totstandkoming van het beheerplan is vertraagd. Dat heeft z’n nadelen, maar het voordeel is dat we de visie kunnen meenemen in het beheerplan. Vertegenwoordigers van de Stichting betrekken we bij het afmaken van het beheerplan zodat u direct invloed kunt uitoefenen.

Wat kan de Gemeente met deze beleidsvisie

 • Kenschets: uw beleidsvisie is ambitieus, creatief, inspirerend.
 • Uitdaging is om het te concretiseren en tot werkelijkheid te laten komen.
 • Welke concrete zaken kan de gemeente oppakken. Binnen enkele jaren kunnen we al een aantal concrete punten uitvoeren (wordt verder uitgewerkt in het beheerplan:
  • herstellen zichtlijnen;
  • herstellen harmonie in de parkstructuur;
  • verbeteren boomstructuur;
  • bloeiende graslanden;
  • mogelijk herstel wandeling rondom Wilhelminapark.

Andere onderwerpen vragen nog inspanningen, van zowel de Stichting als de gemeente. Zowel qua draagvlak, het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. En er is geld voor nodig, dat er nu niet is.

Dan denk ik aan:

 • de auto als gast, in plaats van als dominant aanwezig voertuig;
 • en de daarmee samenhangende vermindering van het aantal wegen;
 • een tweede villa in het Hogelandse park.

Tot slot

Uw ambities inspireren en stimuleren. Ik hoop dat u doorgaat met dit prima werk, in goede samenwerking met bewoners en gemeente. Ook als het soms tegenzit en u niet al uw ambities meteen gerealiseerd krijgt. Want u vindt mij aan uw zijde, als we onze gezamenlijke ambitie uitspreken, dat het Wilhelminapark een parel in de stad moet blijven.