Ongewenste wijziging bestemmingsplan Wilhelminapark

Door de gevolgde procedure – het inbrengen van een amendement waar geen inspraak meer op mogelijk is – is een majeure wijziging op het bestemmingsplan doorgevoerd. Het gevolg hiervan is dat, zonder dat er een zorgvuldige afweging van belangen heeft plaats gevonden, een nieuwe horecabestemming in het park wordt mogelijk gemaakt. Mogelijke consequenties als overlast, schade aan het park en aan het ontwerp van het park zijn in de besluitvorming niet meegenomen.

De stichting vindt dit een slechte zaak en heeft daarom besloten bij de provincie protest aan te tekenen zodat er alsnog een zorgvuldige belangenafweging plaats vindt.

Graag delen we met u de daarover gevolgde briefwisseling. Vindt u dit ook een kwalijke zaak dan kan het zinvol zijn uw geluid bij provinciale staten te laten horen. Dit ondanks het feit dat de formele reactietermijnen inmiddels verstreken zijn.

Brief aan het College van Gedeputeerde Staten, maart 2009
Beroepschrift tegen de uitspraak Gedeputeerde Staten
, november 2009