Protestbrief Oktoberfest

Het issue

Door de nieuwe evenementennota is het voor iedereen mogelijk geworden een vergunning aan te vragen in de buitenwijken van Utrecht. Ook het rijksmonument Wilhelminapark komt in aanmerking als locatie voor evenementen zonder dat hier bijzondere voorwaarden aan verbonden zijn. Er wordt gekeken naar tijden (tot 1.00 s’nachts), geluid en veiligheid. Er wordt bijvoorbeeld niet gekeken naar overlast voor omwonenden en of een activiteit voor de buurt is, of puur commercieel.

De stichting Wilhelminapark vindt dit niet gewenst omdat het kwetsbare park o.a. flink te lijden kan krijgen van evenementen en dat overlast voor omwonenden niet in de goedkeuringsprocedure wordt meegenomen. Om die reden is protest aangetekend tegen het eerste substantiële evenement dat overlast voor omwonenden en mogelijk blijvende schade aan het park met zich mee brengt. Graag informeren wij u van ons protest dat inmiddels is afgewezen omdat onze protestgronden niet als beslissingscriterium in de goedkeuringsprocedure worden meegenomen. Daar is namelijk geen beleid op!

Oplossing

Het is de mening van de stichting dat gemeente op dit vlak aanvullend beleid moet ontwikkelen zodat overlast voor omwonenden wordt beperkt en dat kwetsbare ecosystemen als het Wilhelminapark beschermt worden. Goede aanknopingspunten hiertoe kunnen in de navolgende brief gevonden worden.

De brief

Aan Stadswerken
Afdeling vergunning en handhaving
Postbus 8375
3503 RJ Utrecht

Utrecht, 28 augustus 2009

Onderwerp: zienswijze evenementenaanvraag: bezwaar tegen verlenen vergunning Evenement “Oktoberfest Utrecht” in Wilhelminapark

L.S.,

Namens het bestuur van de Stichting Wilhelminapark e.o. en de Beheergroep Wilhelminaparkgebied maak ik hierbij bezwaar tegen het verlenen van een evenementenvergunning voor het “Oktoberfest” in het Wilhelminapark.

Argumenten:

1.    het betreft hier een evenement dat o.i. niet passend is in het Wilhelminapark

  • er zijn grote verschillen met het oorspronkelijke locatie van het Griftpark; denk aan toevoerroutes, parkeerplaatsen, in te richten fietsenstalling en met name de ligging van het park in een woonwijk (o.m. geluidsoverlast)

2.    grootschaligheid

  • een reële verwachting van de toeloop groter dan het verwachte aantal van 450 mensen per dag
  • overbelasting voor het groen (speelweide en benodigde ruimte voor de verschillende voorzieningen)
  • de geplande uitbreiding met verdere activiteiten op de zondag

3.    eindtijden:

  • op donderdag en vrijdag tot en met 23.00 uur, verwacht resultaat om 23.00 volop overlast voor de buurt
  • op zaterdag is er sprake van een eindtijd van 01.00 uur. Die tijd is ongehoord. Het kan niet zo zijn dat in een woonbuurt tot en met ’s nachts 01.00 uur volop muziek is voor 450 mensen, met nog eens overlast van vertrekkende en aangeschoten mensen.

4.    controle

  • twijfel bestaat over de controle (parkeren, hygiëne en geluidsoverlast). Deze twijfel wordt sterk gevoed doordat deze zomer geen geld meer beschikbaar was om het park schoon te houden tijdens de weekeinden, waardoor via ons een beroep is gedaan op het Leefbaarheidsbudget. Hoe zal dit dan tijdens een dergelijk evenement plaatsvinden?

5.    het Oktoberfeest lijkt sterk commercieel van aard te zijn

  • wat heeft dit van doen met de definitie van een evenement, zoals bedoeld in de definitie van de evenementennota?
  • het dient geen specifieke sociale (buurt)doelstelling of cultureel aspect
  • heeft geen relatie met het zijn van een park (Domplein zou dan net zo geschikt zijn, zo niet meer geschikt)

Als mogelijke alternatieve locatie denken wij aan de groenstrook langs de Weg naar de Wetenschap nabij het stadion Galgenwaard. Een prima plek als alternatief.

Namens het bestuur Stichting Wilhelminapark e.o. en Beheergroep Wilhelminaparkgebied

Chris Eijkholt
Van Hogendorpstraat 19A
3581 KB Utrecht

Anton Verbunt