Toekomst Wilhelminapark gaat velen aan het hart

De bijeenkomst, 6 april, waarin het concept van de beleidsvisie over de toekomst van het Wilhelminapark werd gepresenteerd was een groot succes. Zeker 300 bewoners en belanghebbenden verzamelden zich op 6 april in de Dining Hall van het University College aan de Prins Hendriklaan om te praten en te denken over de toekomst van het Wilhelminapark.

Er was gelegenheid tot vragen stellen en daar werd gretig gebruik van gemaakt.

De vragenstellers stonden in de rij, het publiek luistert aandachtig.

Onder voorzitterschap van Pia Dijkstra passeerden de verschillende onderdelen de revue. Na een welkomstwoord van de gastheer van vanavond, directeur Paul Hermans van het University College, lichtte voorzitter van de werkgroep Diederik van Dorth het hoe en waarom van de nieuwe beleidsvisie toe. “Het Wilhelminapark is ongelofelijk mooi een juweel die behouden moet blijven. De stichting Wilhelminapark heeft zelf ideeën ontwikkeld en deze besproken met de gemeente en het Hoogheemraadschap. Van hen hebben we geld gekregen waarmee de Stichting Wilhelminpark aan Copijn Landschapsarchitecten de opdracht heeft gegeven voor het ontwikkelen van een nieuw plan.”

Pia Dijkstra, landschapsarchitecten van de firma Copijn

Hij benadrukte nog eens het verschil tussen de beleidsvisie en het beheerplan: “In de beleidsvisie staan de grote lijnen en deze geldt voor de lange termijn. Het beheerplan bevat details, is voor de korte termijn en zal door de gemeente opgepakt worden. Daarvoor ontvangt iedereen binnenkort een uitnodiging.”

Het plan

Vervolgens lichtte projectleider Lia Copijn van Copijn Landschapsarchitecten aan de hand van lichtbeelden de beleidsvisie toe van het Wilhelminapark, het Emmapark en het Hoogelandsepark.

Daarbij is het plan van Copijn uit 1888 als uitgangspunt genomen en moet dit zijn beslag krijgen in 2050. Een paar onderdelen: het terugbrengen van oude zichtassen, terugbrengen van afwisseling in het gazon, een betere afscheiding tussen lopen en fietsen in het Loolaantje, aandacht voor de Rijksmonumenten zoals de brug, de villa, het restaurant en het monument, het planten van heesters, een betere afwatering, aandacht voor de ecologie, dus het planten van heesters als broedmogelijkheid voor vogels en een bloemenweide, voor meer vlinders.

Vragen

Tijdens de pauze werd er al druk gediscussieerd over de gepresenteerde beleidsvisie. Bewoners verdrongen zich voor de geprojecteerde kaart met de plannen. “De Wilhelminaboom komt in het plan niet voor”, mopperde een oude bewoonster.

Na de pauze konden bewoners vragen afvuren over de beleidsvisie. Daar werd grif gebruik van gemaakt. “Wat doen we aan de ecologie?” “Kun je de visie uitbreiden naar wijken eromheen?” “Hoe zit het met de sociale veiligheid?”  “Is er ook aandacht voor de waterhuishouding?” Ook was er veel commentaar op het feit dat het oorspronkelijke ontwerp als uitgangspunt is genomen. “Het park wordt nu heel anders gebruikt dan honderd jaar geleden”, werd een aantal keren opgemerkt.

Veiligheid

Veel vragenstellers kwamen met persoonlijke vragen en wensen. “Minder perkjes graag, want vroeger werd er zo heerlijk gehockeyd en gevoetbald in de Emmalaan”, aldus een bewoonster. Pia Dijkstra regelde dit vragenvuur op perfecte wijze. Aan het einde van de avond werd geconcludeerd dat de items verkeer en veiligheid wat meer aandacht mogen krijgen in de beleidsvisie. Diederik van Dorth bedankte tot slot alle aanwezigen. “Alle opmerkingen en vragen zijn heel waardevol. We gaan kijken wat we hiermee gaan doen. We hopen binnen een maand een antwoord te kunnen geven op de gestelde vragen. Hoe we de communicatie gaan doen is nog niet duidelijk. Hou in elk geval de website in de gaten, dat is een heel handig medium.”

Anna Groot